Πολιτική Ποιότητας

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών των πελατών της και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους εξής τομείς:

 • Παραγωγή και Εμπορία Ειδών Χαρτοτεχνικής και Ετικετοποιίας

Η Διοίκηση της «ΑΦΟΙ ΤΣΟΥΛΟΥΣΙΑΝ ΟΕ», έχει καθορίσει και τεκμηριώσει την πολιτική, τους στόχους της καθώς και τη δέσμευσή της ως προς την Ποιότητα, βασισμένη στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015. Η Πολιτική Ποιότητας είναι προσαρμοσμένη στους οργανωτικούς στόχους της Επιχείρησης, καθώς και στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της.

Η Πολιτική Ποιότητας και η αποστολή μας εκφράζεται ως ακολούθως:

 • Εφαρμόζουμε καινοτόμες μεθόδους και δράσεις για την εξασφάλιση της βέλτιστης κάλυψης των αναγκών των πελατών μας μέσα από ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
 • Αξιοποιούμε όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, για να βελτιώνουμε συνεχώς τις υποδομές μας
 • Δεσμευόμαστε για την συνεχή αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας
 • Αξιοποιούμε τις δυνατότητες και τα εργαλεία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και συμβάλλουμε στη διαρκή εδραίωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του
 • Αναπτύσσουμε συνεχώς και επιμορφώνουμε το στελεχιακό δυναμικό της Εταιρείας μας
 • Διατηρούμε ένα εργασιακό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, που ικανοποιεί το προσωπικό μας.

 

Οι βασικοί μας στόχοι οι οποίοι ανασκοπούνται ετησίως κατά την ετήσια ανασκόπηση της διοίκησης είναι:

 • H εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της κερδοφορίας της εταιρείας
 • Η παροχή στους πελάτες μας ολοκληρωμένων υπηρεσιών & λύσεων με βάση τις ανάγκες τους
 • H απόκτηση και διατήρηση ικανοποιημένων Πελατών
 • H συνεργασία με πιστοποιημένους προμηθευτές και συνεργάτες
 • Η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας
 • Συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Η παροχή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων
 • Η στοχευμένη ενίσχυση του ονόματος και της φήμης της εταιρίας στην αγορά
 • Πλήρης εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης προσωπικού και συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων
 • Ενημέρωση για τις διεθνείς εξελίξεις & την διατήρηση υψηλού επιπέδου ανταγωνιστικότητας
 • Την παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους εργαζομένους & τους επισκέπτες.

Η Εταιρεία εξασφαλίζει ότι αυτή η Πολιτική Ποιότητας είναι κατανοητή, εφαρμόζεται και διατηρείται σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσής της, με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή και τη διαρκή επιτήρηση από τον Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας.

 

Αθήνα, 23/11/2020

Ο Γενικός Διευθυντής